អស់ពេលត្រូវរង់ចាំហើយ! កម្មវិធីំ MDI Talk បានត្រលប់មកវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀត។ ជួបជាមួយលោកជំទាវ គឹម សេដ្ឋានី រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៩ តុលា ខាងមុខនេះ។ កន្លែងមានកំណត់ ដូច្នេះសូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ https://www.surveymonkey.com/r/BBHF72H ដើម្បីរក្សាកន្លែងរបស់អ្នក។

Excited? MDI Talk is back. This October 29, meet H.E. Kim Sethany, Secretary of State of Ministry of Education, Youth and Sports to discuss Cambodia’s educational reform! Seats are limited, so please register viahttps://www.surveymonkey.com/r/BBHF72H to reserve your seat.