កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ វិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គបានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សា «សីលធម៌ស្នូលសម្រាប់ការងារនិងសង្គម» ប្រកបដោយផ្លែផ្កា។ កម្មវិធីនេះជាវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹងដល់សិស្ស-និស្សិតដែលបានចូលរួមលើ សីលធម៌ចាំបាច់នៅកន្លែងការងារ សង្គម ក៏ដូចជាគន្លឹះនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយជោគជ័យ។

On May 19, 2018, Mekong Dialogue Institute organized a fruitful panel discussion on the topic of “Essential Social & Business Etiquette”. This program helped educate and raise awareness among Cambodian youth on social and business etiquette, creating a great impression and professional interaction and communication by applying the necessary personal skills and manners.