ទិវាសប្តាហ៏សុខដុមនីយកម្មអន្តរជំនឿ-សាសនាពិភពលោក

ទិវាសប្តាហ៏សុខដុមនីយកម្មអន្តរជំនឿ-សាសនាពិភពលោក
នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ អង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ សហការជាមួយអង្គការ Danmission និង ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានរៀបចំទិវាសប្តាហ៍សុខដុមនីយកម្មអន្តរជំនឿ-សាសនាពិភពលោក លើប្រធានបទ៖ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ជានិរន្តរ៍នៅឯសណ្ធាគារ LA VARENNE ។ កម្មវិធីនេះមានបំណងលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិភាព និងដើម្បីបង្កើននូវការស្គាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានច្បាស់ជាមួយអ្នកប្រកាន់គោលជំនឿ និងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

World Interfaith Harmony Week

On 27 February 2018 Mekong Dialogue Institute co-organized with Danmission in cooperation with Ministry of Cults and Religion and other interfaith organizations celebrated the World Interfaith Harmony Week on the topic “Peace and Sustainable development” at La Varenne Hotel. The program aims to promote the peace in the interreligious environment in Cambodia and also to create a platform of understanding of one another with the diversity of faiths and cultures.