សូមចុចលើវីដេអូដើម្បីស្ដាប់លោកព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៏ពីកម្មវិធីអាហារសាមគ្គីនៅថ្ងៃទី ២២ មិថុនា ២០១៦!